forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Печать
PDF
09
Сент.

Отары Алмака

Добавил(а) Administrator on 09 Сентябрь 2013.

Оценка пользователей: / 2
ПлохоОтлично 

Алмахъалда рук1арал

отарал

 

1. Арабил тала 

2. Борзо

3. Барти

4. Вардан

5. Гъалабахинчо

6. Гъайли

6gajli.jpg

7. Герги хотай

8. Гъваниг

9. Гичибегил тала

10. Гогоч хотай

11. Гузаалил росо

12. Х1авдушки

13. Квериман

14. К1ажа

15. Хъоринзо

16. Магъилъбак1

17. Манихотай

18. Мег1ер

19. Нахъаотар

20. Остарханил тала

21. Оталик

22. Санадукънахъ

23. Тала.

24.Жааришки

24jarishki.jpg

25. Ханидукъ

26. Сармат

27. Чартинкъоно

28. Чуричуризо

29. Чег1ерохь

30. Шавдан

31. Шорто

32. Эльдарханил тала

33. Щобда

34. Хъванк1.

35. Юртиндукъ.

36. Горгочо.

37. Имайил к1ажа.

38.Висаитил щоб.

39. Палулк1ажа.

40. Вайсил гох1.

41. Борзинкъоно.

42. Гьабиг1уру.

43. Мажитил тала.

44. Цебеотар (Хъарачикъоно).

44cebeotar.jpg

45. Баг1анигил тала.

46. Бакъда.

47. Талат1ара.

48. Бажинк1ажа.

49. Къудул ракьан.

50. Отарбил гох1.

51. Ханбагил жаниб.

52. Бекул ишанал.

53. Мусал раг1ал.

54. Вакъто.

55. Сулайманил тала.

56. Гьузат

57. К1алх1ат1ил щоб.

58. Гъаланц1о.

 

Алмахъалда ва сверухъ

ругел  бак1азул баян.

1. Талаби, рохьал, раг1алал, ракьанал.

59. Садигерел бак1.

60. Бекул ишанал.

61. Ясазул росо.

.jpeg

62. Мирзахъала.

63. Салих1ил бак1.

64. Тавзум.

65. Ссандабак1.

66. Ц1ант1а.

67. Чебел хур.

68. Хъах1кьуру.

69. Адурах1манил бак1.

70. Мутулазул жаниблъи.

71. Мачикьурдараб бак1.

72. Чабххикъварилъи.

73. Къоймесе.

74. Шамил к1усараб гъвейт1.

75. Юртакъар.

76. Г1урусхъала.

77. Албуриотар.

78. Баг1арх1ат1ихъбак1.

79. Баймурадил тала.

80. Х1арсинилбак1.

81. Биляргин.

82. Саяхъотар.

 

2. К1к1алал.

83. Мич1ч1ик1к1ал.

84. Сибсабалъул к1к1ал.

85. Ачабайил к1к1ал.

86. Х1ащук1к1ал.

87. Ажил к1к1ал.

88. Висаитил к1к1ал.

89. Ракъдак1к1ал.

90. К1ик1к1ал.

91. Нург1алил к1к1ал.

92. Ччуг1бузук1к1ал.

93. Гъарабатирил к1к1ал.

94. Давзудал к1к1ал.

95. Саяхъотаралъул к1к1ал.

 

3. Муг1рул, щобал, гох1ал.

 

96. Миккищоб.

97. Бурагьанщоб.

98. Бег1ерабмег1ер.

99. Шишиндукъ.

100. Г1ебщоб.

101.Домормег1ер.

102. Ц1ант1амег1ер.

103. Гуриндукъ.

104. Жагьимег1ер.

105. Г1амирикорто.

106. Гьойил бак1.

107. Х1арибур.

 

4. Нухал.

108. Рог1ринух

109. Болнух

 

5. Лъарал, иццал, х1орал.

110. Ахъг1ин.

111. Алмахълъар.

112. Эшеха.

113. Гулдачил ицц.

114. Ц1иркъг1ин


Календарь исламский


Мусульманские праздники